Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Nasze NOWOŚCI
Bluza JEŻ rozmiar 80
Bluza JEŻ rozmiar 80
69,00 zł 51,75 zł
szt.
Bluza JEŻ rozmiar 86
Bluza JEŻ rozmiar 86
69,00 zł 51,75 zł
szt.
Zapisz się na nasz newsletter...
... gdzie będziemy informować Cię o nowościach i promocjach a także wysyłać Ci KODY RABATOWE.
Co inni mówią o nas

Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LITTLE DOT PLEASURE

 

1. Sklep LITTLE DOT PLEASURE jest prowadzony przez firmę:

TKD Jarosław Bigos,

ul. Ceglana 5/21, 24-100 Puławy,

NIP: 7171508140, REGON: 060449970

 

Dane do KONTA BANKOWEGO: 

42 1140 2004 0000 3802 6010 1126

 

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika sklepu internetowego LITTLE DOT PLEASURE  jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, przy czym płatność przelewem musi być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w przeciwnym przypadku zamówienie zostaje anulowane. Czas realizacji zamówienia podany jest w karcie produktu w pozycji „wysyłka” i dotyczy dni roboczych, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura lub paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

8. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego:

TKD Jarosław Bigos,

ul. Ceglana 5/21, 24-100 Puławy,

Szczegółowe informacje w niniejszym Regulaminie w punkcie 13.

9. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego LITTLE DOT PLEASURE przysługuje – na podstawie przepisów prawa - według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

TKD Jarosław Bigos

ul. Ceglana 5/21, 24-100 Puławy,

Prawo do odstąpienia przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

TKD Jarosław Bigos,

ul. Ceglana 5/21, 24-100 Puławy,

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Klienta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez sklep LITTLE DOT PLEASURE świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw, chyba że Sprzedawca w ramach odrębnych warunków promocji zgodzi się ponieść takie koszty. Sklep internetowy LITTLE DOT PLEASURE  realizuje jedynie zamówienia wysyłane na teren RP oraz krajów Unii Europejskiej.

11. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego liczony jest od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do momentu przekazania przez Sprzedającego przesyłki zawierającej towary przewoźnikowi. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia towaru przez przewoźnika, który prezentowany jest w zakładce .Czas i koszty dostawy

12. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

13. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia towaru bez wad. Sprzedawca jest zobowiązany wobec Kupującego jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną(rękojmia). Jeżeli otrzymany towar okazał się wadliwy należy niezwłocznie po zauważeniu wady wydrukować i wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się w zakładce Formularz reklamacji.

Wypełniony formularz, wadliwy produkt oraz w miarę możliwości paragon potwierdzający zakup produktu należy odesłać na adres:

TKD Jarosław Bigos,

ul. Ceglana 5/21, 24-100 Puławy,

Klient może dodatkowo zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wady produktu oraz informację o przesłaniu reklamacji pocztą pod adresem e-mail: littledotpleasure@gmail.com

Sprzedawca rozpatruje zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od otrzymania produktu.

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Sprzedającego, produkt zostanie odesłany do Klienta, wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

14. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

15. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

16. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

17. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie sklepu LITTLE DOT PLEASURE w zakładce regulamin. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia można zobaczyć w ramach swojego konta, po zalogowaniu.

18. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

19. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 11 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 39 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu LITTLE DOT PLEASURE należy je wszystkie wyłączyć.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje właściwy sąd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

21. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (poniżej zasady dostępu do tych procedur)

a. Spór wynikający z umowy zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedającym może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Sprzedającego w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Sprzedającego do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Klienta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedający każdorazowo przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Sprzedający nie złoży żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

b. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Klienta spór o prawa majątkowe wynikły z umowy zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

c. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Klientem a Sprzedającym poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Klienta, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedającego.

d. Klient może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

e. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Klient może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).

f. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Klient może skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (łącze elektroniczne do Platformy ODR – http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

22. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma powyższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl